بازار ایلام در اولین روزهای زمستان

عکاس: نگار دادجو