اساسنامه موسسه ریسکام تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب اساسنامه مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی ارزیابی انطباق تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام) موافقت کردند.
به گزارش فریاد، در جلسه علنی مجلس لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی بند (۵-۴-۱-۱۰) اساسنامه مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی ارزیابی انطباق تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام) در دستور مجلس قرار گرفت و ماده واحده آن به شرح زیر تصویب شد.
ماده واحده- سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی بند (۵-۴-۱-۱۰) اساسنامه مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی سازمان همکاری اقتصادی(ریسکام) به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. ‌
تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.
نظرات ارسال نظر