رئیسی به وزارت علوم رفت

رئیس‌جمهور با هدف ارائه رهنمودهایی برای ارتقای کیفی و کمی عملکرد وزارت علوم به این وزارت‌خانه رفت.

به گزارش فریاد، دکتر ابراهیم رییسی رئیس‌جمهور، به وزارت علوم رفت تا در جمع وزیر و مسئولان این وزارت‌خانه ضمن استماع گزارش عملکرد یکساله این مجموعه، رهنمودهایی برای ارتقای کیفی و کمی عملکرد این وزارت‌خانه ارایه کند.

نظرات ارسال نظر