راه‌اندازی کلینیک حقوق کودک در استان‌ها

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از راه‌انداری کلینیک حقوق کودک در استان‌ها خبر داد و گفت: امیدواریم چالش‌های مربوط به کودکان در استان با کار هماهنگ حل شود
به گزارش فریاد، محمود عباسی در نشست تخصصی حقوق کودک در ایلام، اظهار کرد: براساس گزارش مدیران مرتبط با حوزه کودک ۴ تا ۵ چالش جدی در استان داریم که با جدیت و کار هماهنگ حل شدنی است.
وی با تاکید بر اینکه در آبان کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک برگزار خواهد شد، تصریح کرد: پایش و شناسایی فعالیت استان‌ها برای ما بسیار مهم است و تبیین قوانین حقوق کودک را نیر در چند استان شروع کرده‌ایم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بر هم‌افزایی همه‌ی بخش‌ها برای رسیدن به اهداف در این زمینه تاکید کرد و گفت: انسداد تحصیلی از جمله موضوعاتی است که انتظار می‌رود با همکاری آموزش و پرورش و هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها حل شود.
عباسی با تاکید بر اینکه موضوعات اجتماعی مانند ازدواج زودهنگام موضوعاتی چند وجهی است که نمی‌توان آنها را صرفاً با ابزار سیاسی و قضایی مدیریت کرد، ادامه داد: در این زمینه نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم و باید سران عشایر و رهبران مذهبی را به کمک گرفت.
وی از راه‌اندازی کلینیک حقوق کودک در استان‌ها خبر داد و گفت: در این زمینه کمک کانون وکلای دادگستری بسیار حائز اهمیت است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: برگزاری این سلسله نشست‌ها در استان‌ها برای این است که این نکته نهادینه شود که برای حمایت از حقوق کودک همه باید به صحنه بیاییم.
نظرات ارسال نظر