بررسی روند پنج ساله ولادت در کشور

اسناد ولادت ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد که از سال ۹۳ تا ۹۷ ولادت در کشور روند کاهشی داشته است.
به گزارش فریاد، براساس آمارهای سازمان ثبت احوال، در سال ۱۳۹۳ در کشور تعداد یک میلیون و ۵۳۴ هزار و ۳۶۲ نفر متولد شدند که از این تعداد  ۷۸۸ هزار و ۶۶۸ نفر پسر و ۷۴۵ هزار و ۶۹۴ نفر دختر بودند و یک میلیون  و۱۷۸هزار و ۹۲۱ نفر در شهر و ۳۵۵ هزار و ۴۴۱ نفر در روستا متولد شدند.
در سال ۹۴ نیز در کشور یک میلیون و ۵۷۰ هزار و ۲۱۹ نفر متولد شدند که ۸۰۶ هزار و ۴۵۶ نفر پسر و ۷۶۳ هزار و ۷۶۳ نفر دختر بودند. تعداد متولدان در شهر نیز یک میلیون و ۲۰۸ هزار و ۱۴۲ نفر و تعداد متولدان در روستا نیز ۳۶۲ هزار و ۷۷ نفر بودند.
روند ولادت اما در سال ۹۵ کاهشی شد، به طوری که کل اسناد ثبت شده ولادت در کشور یک میلیون و ۵۲۸ هزارو ۵۳ نفر بود. تعداد پسران و دختران متولد شده  نیز به ترتیب ۷۸۶ هزار و ۱۴۲ پسر و ۷۴۱ هزار و ۹۱۱ دختر بودند. در شهر و روستا نیز تعداد متولدان به ترتیب یک میلیون و ۱۷۶ هزار و ۳۲ نفر و ۳۵۲ هزار و ۲۱ نفر بودند.
سال ۹۶ نیز نسبت به سال ۹۵ حدود ۴۰ هزار سند ولادت  کمتر به ثبت رسید، به طوری که جمعیت متولد شده در این سال به یک میلیون و ۴۸۷ هزار و ۹۱۳ نفر رسید که از این میان ۷۶۶ هزار و ۱۴۰ نفر  پسر و ۷۲۱ هزار و ۷۷۳ نفر دختر بودند.  
در سال ۹۷ این آمارها با کاهش حدود ۱۲۱ هزارنفری مواجه شد و به عدد یک میلیون  و ۳۶۶ هزار و ۵۱۹ نفر رسید که ۷۰۴ هزار و ۶۷ نفر آن پسر و ۶۶۲ هزار و ۴۵۲ نفر آن دختر بودند.
نظرات ارسال نظر