رئیس اورژانس اجتماعی کشور:

اطلاعات تماس گیرندگان به 123 افشا نمی شود

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: یکی از اصول مددکاری اجتماعی اصل محرمانگی مشخصات تماس گیرندگان است که به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی افشا نخواهد شد.
به گزارش فریاد، رضا جعفری از مردم خواست خشونت‌های مربوط به کودک‌آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری و معلول آزاری و همچنین موارد اقدام به خودکشی را با خط تلفنی ۱۲۳ در میان بگذارند و مطمئن باشند اسم و اطلاعات تماس آنها افشا نمی‌شود.
وی اضافه کرد: اورژانس اجتماعی یکی از خدمات پیشرو سازمان بهزیستی برای حمایت‌های روانی و اجتماعی افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی مانند کودکان و زنان در معرض خشونت یا آزاردیده است. اورژانس اجتماعی همچنین برای موارد معلول‌آزاری و سالمندآزاری و اقدام‌کنندگان خودکشی است.
جعفری گفت: یکی از عوامل مهم حفاظتی، آگاهی گروه‌های هدف نسبت به منابع حمایتی از جمله خط تلفن ۱۲۳ است، بر این اساس بدیهی است هر اندازه که اطلاع‌رسانی در این حوزه بیشتر شود به همان نسبت، امکان شناسایی و مداخلات افزایش خواهد یافت.
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افزود: در این زمینه اقدامات خوبی مانند حضور کارشناسان اورژانس اجتماعی در مدارس و مهدهای کودک و معرفی مرکز، نحوه ارتباط با اورژانس اجتماعی، اقدامات پیشگیرانه و محافظتی در مقابل انواع خشونت‌ها در جریان است.
جعفری ادامه داد: هر چند که در این بخش نیازمند اطلاع‌رسانی و تبلیغات وسیع‌تری هستیم که متاسفانه مستلزم هزینه‌های زیادی است که در این زمینه سازمان‌های متولی مانند شهرداری و صداوسیما باید به کمک سازمان بهزیستی بیایند.
نظرات ارسال نظر