صدای مخاطبان؛

نیروهای طرحی را برگردانید

خطاب به دانشگاه علوم پزشکی ایلام
تقاضامند است صدای مظلوميت و تظلم خواهی ما را به گوش ناشنوای مسئولين وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی برسانيد شايد پای کار بیایند و چاره انديشی کنند.
از ابتدای بهمن ماه سال‌جاری، با تصمیمی بی جا و از روی بی تدبیری و با استدلالهای نسنجیده، دانشگاه دست به اتمام دوره طرح بیش از دویست نفر از پرسنل پیراپزشکی از جمله گروه علوم آزمایشگاه و پرستاری و بدون جایگزینی نیروی متخصص و با اکتفا به تعدادی نیروی خدماتی که در طرح تبدیل وضعیت خانواده‌های محترم ایثارگران عزیز تبدیل وضعیت یافته اند، بار کاری و مسئولیت وظایف نیروهای اتمام طرح یافته بر دوش نیروهای رسمی و قدیمی افتاده و دستور کاهش تعداد نفرات در هر شیفت کاری را داده و عنوان کرده اند که نیروها باید و اجباراً بصورت اضافه کار این فضای خالی کمبود نیروی متخصص را جبران کنند.
حال ما به نمایندگی از این نیروهای واقعاً زحمت کش و به طور خاص پرسنل بیمارستان امام علی(ع) شهر سرابله، ضمن اعتراض شدید به این تصمیم مسئولین بی تدبیر دانشگاه علوم پزشکی، تقاضامندیم هرچه سریعتر نسبت به حل این معضل و جایگزین کردن نفراتی که به یکباره اتمام طرح یافته اند با نیروی طرحی جدید و یا هر اقدام عاجل، تدابیر و اقدامات عاجل را به عمل آورند.
امیدواریم شاهد تصمیمات از این قبیل یکطرفه و بدون در نظر گرفتن شرایط زندگی و توانایی نیروها نباشیم چرا که ضمن فرسایش روحی و جسمی نیروها با عدم حضور مناسب در محیط خانواده، در واقع استحکام خانواده ها نیز متزلزل می شود.
خواهشمند است نسبت به انعكاس اين مشكل در آن سايت و كانال وزين و مطالبه گر، اقدام نمایید شاید مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی در این تصمیم آزاردهنده تجدید نظر کنند و از این بیشتر فشار کاری و روحی بر پرسنلی که با سلامت بیماران ارتباط مستقیم دارند، تحمیل نکنند.
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۲ ساعت:22:19
نظرات ارسال نظر