آگهی مناقصه اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام

موضوع مناقصه: فاز اول هنرستان چوار و اجرای ایزوگام مدارس سطح استان ایلام
شناسه انتشار: 1728478
اداره كل نوسازی مدارس استان ايلام در نظر دارد پروژه‌های موجود در جدول شماره 2 را مطابق جدول زمانبندی شماره 1 از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) از طریق آدرس ایلام، بلوار شهید بهشتی، روبروی انبار غله، اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام، شماره تماس 08432223222 انجام می‌پذیرد.
پیمانکاران محترم می‌بایست تنها پاکت ضمانتنامه را به صورت فیزیکی ارائه دهند. هزینه آگهی این روزنامه و روزنامه‌های قبلی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

جدول 1. زمانبندی مناقصه
دریافت اسناد عودت اسناد درصورت انصراف تسلیم پیشنهاد تا آخر وقت اداری کمسیون مناقصه
ازتاریخ تا تاریخ
سه‌شنبه 12 خرداد 1403 پنج‌شنبه 17 خرداد 1403 سه‌شنبه 29 خرداد 1403 سه‌شنبه 29 خرداد 1403 چهارشنبه 30 خرداد 1403
 
جدول2. مشخصات پروژه‌ها
عنوان پروژه محل اجرا مبلغ برآورد (ریال) مبلغ تضمین(ریال) رشته ورتبه پیمانکار مدت پیمان(ماه)
فاز اول هنرستان چوار ایلام/چوار 77,375,017,199 3,868,750,889 مطابق گواهی صلاحیت پیمانکاری صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 6
اجرای ایزوگام مدارس سطح استان ایلام(تجدید) سطح استان 43,000,000,000 2,150,000,000 مطابق گواهی صلاحیت پیمانکاری صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 3
روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ ساعت:13:17
نظرات ارسال نظر