آگهی مزایده املاک مازاد مدیریت بانک کشاورزی استان ایلام

موضوع مزایده: فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود واقع در استان ایلام
شناسه انتشار: 1740903
شماره مزایده: 1403/1
شرایط مزایده عمومی
مدیریت بانک کشاورزی استان ایلام در نظر دارد تعداد 4 فقره از املاک مازاد خود را بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ چاپ این آگهی تا ساعت 11 صبح 1403/04/20 جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مزایده  به مدیریت شعب بانک کشاورزی واقع در ایلام- خیابان آیت‌اله حیدری- پایین‌تر از بیمارستان امام خمینی(ره) مراجعه و یا از طریق شماره تلفن‌های 33350756-33333636 تماس حاصل نمایند.
بازدید از املاک و مطالعه سوابق و مدارک قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده الزامی است.
بازدید از املاک در تاریخ‌های 1403/04/12 و 1403/04/13 با مراجعه به شعبه محل وقوع ملک و هماهنگی رییس شعبه انجام خواهد شد.
بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
هزینه نشر آگهی برعهده برنده مزایده می‌باشد.
کلیه املاک با وضع موجود (اسنادی و فیزیکی) به فروش می‌رسند و در صورت داشتن متصرف، تخلیه برعهده خریدار است.
متقاضی خرید بایستی 5 درصد مبلغ پایه کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 777704854 نزد بانک کشاورزی به نام مدیریت بانک کشاورزی استان ایلام واریز و یا ضمانت نامه بانکی را به همراه تکمیل و امضا فرم شرکت در مزایده و فرم پیشنهاد قیمت را در پاکات مهر و موم شده در موعد مقرر و تا ساعت 12 تاریخ 1403/04/20 به دایره حقوقی مدیریت بانک کشاورزی واقع در ساختمان مدیریت تسلیم نمایند.
بازگشایی پاکات شرکت در مزایده تاریخ 1403/04/23 راس ساعت 11 در محل مدیریت بانک کشاورزی استان ایلام واقع در ایلام- خیابان آیت‌اله حیدری- پایین‌تر از بیمارستان امام خمینی(ره) انجام می‌شود.
 
ردیف 1 2 3 4
کد املاک 2826 5949 2180 3909
آدرس ملک ایوان-خیابان17شهریور ،کوچه بن بست ایلام-خیابان شهید عبدالهی پور ایوان-خیابان شهید باهنر نبش خیابان شهید خورانی چوار-پشت پاسگاه چوار
نوع کاربری مسکونی مسکونی مسکونی گاوداری 30 رأسی شیری
پلاک ثبتی 5344 فرعی از 200 اصلی 60 فرعی از 125 اصلی 12426 فرعی از 200 اصلی 3 فرعی از 8 اصلی
مساحت عرصه 102/97 متر مربع 150/58 مترمربع سهم بانک یک دانگ و 443 دانگ مشاع می‌باشد 252/43 متر مربع 3300 مترمربع
مساحت اعیان 53 متر مربع 108/90 مترمربع سهم بانک یک دانگ و 443 صدم دانگ مشاع می‌باشد 252/43 متر مربع اعیان 1418 مترمربع-اداری- نگهبانی- انبار و اصطبل و بهاربند
قیمت پایه 3/074/250/000 ریال قیمت سهم مشاعی بانک 11/981/710/000 ریال می‌باشد قیمت سه دانگ سهم بانک 15/895/800/000 ریال می‌باشد 22/418/200/000 ریال
شرایط فروش نقد نقد نقد نقد
شرایط پرداخت 100 درصد 100 درصد 100 درصد 100 درصد
توضیحات ملک در تصرف مالک سابق می‌باشد. تخلیه نشده، با وضع موجود به فروش می‌رسد و تخلیه برعهده برنده مزایده می‌باشد. ملک در تصرف مالک سابق می‌باشد. تخلیه نشده، با وضع موجود به فروش می‌رسد و تخلیه برعهده برنده مزایده می‌باشد. ملک در تصرف مالک سابق می‌باشد. تخلیه نشده، با وضع موجود به فروش می‌رسد و تخلیه برعهده برنده مزایده می‌باشد. ملک در تصرف مالک سابق می‌باشد. تخلیه نشده، با وضع موجود به فروش می‌رسد و تخلیه برعهده برنده مزایده می‌باشد.
تاریخ انتشار: ۶ تير ۱۴۰۳ ساعت:03:09
نظرات ارسال نظر