وضعیت ابتلاء شاغلین به کرونا در استان ایلام تا پایان آذرماه 99